You are here

Swords

Early Edo period, Kanbun era (1661-1673), Chikugo no kami Kanenori
Shishinto, attributed to Bizen Osafune Yokoyama Sukekane
Chōunsai Tsunatoshi, Shishinto, dated 1861
Late Kamakura period, Mumei, circa 1320, Juyo Token
Bishu Onomichi Goami Hideyuki. Late Muromachi koto (ca. 1525). Hozon.
Osafune Nagamori. Nanbokucho koto (ca. 1360). Juyo Token
Koyama Munetsugu, late Edo period (1847). NTB Bunka Shiryo
Shintogo Kunimistu. Late Kamakura koto (ca. 1300). Juyo Token

Copyright © 2016 - giuseppe piva - Partita IVA:  05104180962