nihon no katchu

Katana shinto echizen  in koshirae
Katana shinto echizen  in koshiraeInizio periodo Edo, era Kanbun  (1661-1673)NBTHK Hozon Token: Chikugo no kami Kanenori (筑後守包則). Non firmata.Nagasa [lunghezza]:65,5 cmMotohaba: 2,9 cm, sakihaba: 2 cm Motokasane: 6 mm, sakikasane: 4 mmSugata [configurazione]: shinogi-zukuri, chu-kissaki.Horimono [inciso]: Bo-hi con soe-hi.Kitae [motivo della forgiatura]: itame hada.
 Hamon [linea di tempra]: gunome choji midare con vari tobiyakiBoshi [punta]: ko-maru.
 Nakago [codolo]:  suriage, kiri yasurime; due mekugi-ana.Origami: La lama è accompagnata da un certificato della...

Katana Yoshioka Ichimonji Fine periodo Kamakura,  Mumei, circa 1320, Juyo Token
YOSHIOKA ICHIMONJI KATANAFine periodo KamakuraMumei, circa 1320NBTHK Juyo TokenNagasa [lunghezza]: 66,8 cmSori: 1,6 cm, motohaba: 3,0 cm, sakihaba: 2,1 cmSugata [configurazione]: Shinogi-zukuri, iori-mune, curvatura tori-zori con chu-kissakiKitae [motivo della forgiatura]: Ko-itame misto a nagare hadaHamon [linea di tempra]: Choji midare, talvolta saka-choji, misto a ko gunome, in nioi dekiHataraki [attività]: Koashi, yōBoshi [punta]: Notare komi con komaru.Nakago [codolo] 18,5 cm (o-suriage, mumei, quattro mekugi-ana); kiri yasurime [limatura orizzontale]Origami: La lama e’...

Osafune Nagamori
Soden-Bizen katanaOsafune Nagamori, Juyo tokenPeriodo Nanbokucho (1334-1392) Circa 1360Non firmata, Osafune NagamoriNBTHK Juyo Token (Sessione nr. 59) Nagasa [lunghezza]: 69,5 cmMotohaba: 2,9 cm, sakihaba: 2,1 cmSori: 1,8 cmSugata [configurazione]: shinogi-zukuri, tori-zori, iori-mune, chu-kissaki (3,9 cm)Kitae [motivo della forgiatura]: itame misto a mokume, numerosi piccoli jinie e chikei, utsuriHamon [linea di tempra]: più ampio nella parte superiore; koshi-no-hirata misto a fukushiki-o-...

Copyright © 2016 - giuseppe piva - Partita IVA:  05104180962