nihon no katchu

An Echizen shinto katana in koshirae Signed Echizen fukui ju Yoshimichi / Watabe Jiro Bei I Yoshimichi(越前福居住吉道 / 渡部治郎兵衛吉道)Early Edo period, circa 1624-1661Blade: NBTHK Tokubetsu Hozon TokenKoshirae: NBTHK Hozon KodoguNagasa [lenght]: 64.8 cmMotohaba: 3.2 cm, sakihaba: 2.1 cmMotokasane: 8 mm, sakikasane: 5 mmSugata [configuration]: shinogi-zukuri, chu-kissaki.Kitae [forging pattern]: masame hada mixed with mokume hada.Hamon [tempering pattern]: hitatsura with gunome midare and o-choji. Long and clear sunagashi, ji-nie, chikei and kinsuji.Bōshi [point]: hakikake.Nakago [tang]: short...

Katana Yoshioka Ichimonji Late Kamakura period,  Mumei, circa 1320, Juyo Token
YOSHIOKA ICHIMONJI KATANALate Kamakura PeriodMumei, circa 1320NBTHK Juyo TokenNagasa [length]: 66.8 cmSori: 1.6 cm, motohaba: 3.0 cm, sakihaba: 2.1 cmSugata [shape]: Shinogi-ø, iori-mune, tori-zori curvature with chu-kissakiKitae [forging pattern]: Ko-itame mixed with nagare hadaHamon [ltemper line]: Choji midare, sometime saka-choji, mixed with ko gunome, in nioi dekiHataraki [activities]: Koashi, yōBoshi [point temper line]: Notare komi with komaru.Nakago [...

Koyama Munetsugu
Shinshinto wakizashiKoyama Munetsugu - NTB Bunka Shiryo Shinshinto, dated 1847Mei: 備前介宗次 - Bizen no Suke MunetsuguUramei: 弘化四年二月日 - A day in the 2nd month of Kôka 4th year (1847)Hada: mokume mixed with ko-itameHamon: gunome midare in Shizu style, with yo, sunagashi, kinsujiBoshi: notare-komi in ko-maru with short kaeri.Nakago: ubu, one mekugiana, kengyo nakagojiri, kattesagari yasurime.Sugata: Shinogi zukuri, tori zori, iori mune, chu kissaki.Nagasa: 48.3...

Copyright © 2016 - giuseppe piva - VAT:  05104180962